bài dự thi:Phát triển kinh tế tập thể bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới ở các huyện Miền Tây tỉnh Nghệ An (02/10/2018)

TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI
“BÁO CHÍ VIẾT VỀ NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP" GIAI ĐOẠN 2017-2020​ năm 2018 
Tác giả: Hoàng Đình Ngọc, TP Kế hoạch và Tổng hợp, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh Nghệ An


Miền tây Nghệ An gồm 10 huyện và 1 thị xã, đây là khu vực có điều kiện dân sinh kinh tế, điều kiện tự nhiên đa dạng, khu vực cư trú của đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Nghệ An. Trong giai đoạn 2012-2017, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là Hợp tác xã có bước chuyển biến rõ nét, tính đến nay trên địa bàn có 215 Hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động, bằng 33,3% tổng số HTX trên địa bàn toàn tỉnh. Có 18 Hợp tác xã hoạt động tốt chiếm 8,4 % (toàn tỉnh là 16,1%); Có 51 Hợp tác xã hoạt động khá chiếm 23,7% (toàn tỉnh là 30,1%); Có 87 Hợp tác xã hoạt động trung bình chiếm 40,5%% (toàn tỉnh là 37,6 %); Có 16 Hợp tác xã hoạt động yếu kém chiếm 7,4%% (toàn tỉnh là 7,5%); Có 43 Hợp tác mới thành lập chưa đánh giá.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền về bản chất Hợp tác xã kiểu mới, lợi ích khi tham gia Hợp tác xã đối với người dân, đặc biệt nông dân những vùng nghèo, khó khăn, miền núi. Các sở, ban ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, các xã kịp thời nắm bắt nhu cầu thực tế, nguyện vọng của người dân mong muốn thành lập Hợp tác xã để hướng dẫn, tư vấn thành lập,... Nhất là vùng miền núi, nghèo, khó khăn thì người dân càng muốn tham gia Hợp tác xã vì không có mô hình nào phù hợp với nông dân như mô hình Hợp tác xã. Các Hợp tác xã xác lập được vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm ở nông thôn, bảo đảm ổn định giá dịch vụ vật tư đầu vào cho sản xuất kinh doanh, làm tăng giá trị gia tăng cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ thành viên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Thành lập và vận hành các hợp tác xã kiểu mới theo Luật hợp tác xã năm 2012 là bước đột phá trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp hướng tới sản xuất quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực. Chuyển từ sản xuất hộ cá thể, đơn lẻ là chủ yếu sang sản xuất liên kết qua hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp qua hợp tác xã. Việc hình thành và phát triển triển các hợp tác xã kiểu mới thì đây là yếu tố nền tảng quan trọng nhất, là khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông lâm nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân các huyện miền tây Nghệ An trong thời gian tới. Vì vậy, để phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là Hợp tác xã trong thời gian tới tại các huyện, thị xã miền tây Nghệ An găn với xây dựng Nông thôn mới, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân về bản chất và vai trò quan trọng của kinh tế trang trại, Hợp tác xã.

Thứ hai: Thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Tiến hành rà soát lại các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã đã ban hành, những quy định không còn phù hợp, chưa hiệu quả nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế cho phù hợp; Từng ngành, địa phương rà soát để có đề xuất cụ thể. Tập trung giải quyết tốt các cơ chế chính sách của tỉnh đang có tác động tích cực đến sự phát triển của kinh tế tập thể, Hợp tác xã, nhất là chính sách hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, ưu đãi vốn vay, miễn giảm tiền thuê đất và thuế thu nhập, chính sách hỗ trợ thành lập mới cho Hợp tác xã phi nông nghiệp,...

Có chính sách đặc thù hỗ trợ cho các Hợp tác xã khu vực miền núi, tạo điều kiện cho Hợp tác xã tiếp cận với thị trường cung ứng dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên Hợp tác xã.

Thứ ba: Các cơ quan nhà nước hỗ trợ các địa phương, cộng đồng xóm bản đánh giá tiềm năng lợi thế vốn có về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của từng làng, bản qua đó thành lập các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã làm đầu mối liên kết với các doanh nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã, Hợp tác xã sản xuất các hàng hóa là thế mạnh của địa phương.

Thứ tư: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của thành phần kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Từng đơn vị kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát huy tính tự chủ, năng động, tiếp tục đổi mới về quan hệ quản lý, quan hệ phân phối, quan hệ sở hữu, đa dạng hoá ngành nghề, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đủ sức cạnh tranh, đứng vững và tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới.

Thứ năm: Tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo và dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phần kinh tế tập thể và Hợp tác xã. Đối với đội ngũ quản lý, tập trung nâng cao hiểu biết về kinh tế hội nhập, trình độ quản lý kinh tế, điều hành sản xuất kinh doanh theo mô hình Hợp tác xã kiểu mới. Định hướng dạy nghề tập trung vào những sản phẩm, lĩnh vực có thế mạnh, đủ sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường liên kết và tranh thủ sự tài trợ của các tổ chức và đối tác, thực hiện tốt các dự án hỗ trợ cho các Hợp tác xã thành viên.

Thứ sáu: Tiếp tục hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại của kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Định hướng mục tiêu xúc tiến thương mại tập trung vào việc cung cấp thông tin về thị trường và khách hàng, tích cực tham gia diễn đàn trao đổi kinh nghiệm của các Hợp tác xã Miền Trung - Tây Nguyên được tổ chức hàng năm, tham gia các hoạt động triển lãm, hội chợ; Xây dựng và quảng bá thương hiệu cho Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã; Hỗ trợ một số Hợp tác xã có điều kiện xúc tiến thương mại ra thị trường trên thế giới.

Với sự vào cuộc của các ngành và địa phương cũng như sự chung tay, góp sức của các xã viên Hợp tác xã. Phát triển kinh tế tập thể đã tạo nhiều "bà đỡ" cho bà con nông dân ở các huyện Miền Tây Nghệ An

Tác giả: Hoàng Đình Ngọc
Nguồn: Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh Nghệ An
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến