Bài dự thi: Thực trạng và giải pháp thực hiện giảm nghèo, nâng cao mức sống trong xây dựng Nông thôn mới ở các huyện Miền Tây Nghệ An (02/10/2018)

TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI
“BÁO CHÍ VIẾT VỀ NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP" GIAI ĐOẠN 2017-2020​ năm 2018 
Tác giả: Hoàng Đình Ngọc, TP Kế hoạch và Tổng hợp, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh Nghệ An​


Phần 2. Giải pháp thực hiện giảm nghèo, nâng cao mức sống trong xây dựng Nông thôn mới ở các huyện Miền Tây Nghệ An.

 

Xuất phát từ thực trạng giảm nghèo, đời sống của nhân dân vùng miền Tây. Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tạo bước chuyển biến tăng nhanh thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng cuộc sống cho nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm bình quân từ 4% - 5%. Bảo đảm 100% hộ dân, nhất là hộ nghèo được tiếp cận, hỗ trợ hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, nước sạch và vệ sinh, được xem truyền hình, nghe đài phát thanh và hệ thống thông tin. Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống cho nhân dân vùng miền Tây Nghệ An tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

Thứ nhất: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và nhân dân nhằm xác định rõ mục đích, ý nghĩa đối với công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống cho nhân dân trong những năm tới; Kịp thời thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp nhân dân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức.

Biểu dương, khuyến khích kịp thời các cá nhân, hộ gia đình đầu tư sản xuất kinh doanh tự vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình. Cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống cho nhân dân. Kịp thời phê bình những hộ gia đình, cá nhân và những địa phương còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, không muốn thoát nghèo để hưởng cơ chế, chính sách.

Thứ hai: Tổ chức tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm và phân loại hộ nghèo theo từng nhóm hộ nguyên nhân nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Hàng năm các huyện, thị xã tiến hành việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo bảo đảm tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia của người dân.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo cần phải được phân loại từng nhóm nguyên nhân nghèo, bao gồm: Do thiếu tư liệu sản xuất; Do thiếu lao động, thiếu việc làm, thiếu kiến thức làm ăn, đông người ăn theo; Do già cả đơn thân, ốm đau, bệnh tật, mắc các tệ nạn xã hội,...

Trên cơ sở phân loại hộ nghèo theo từng nhóm nguyên nhân, để đề ra các giải pháp trợ giúp như: Ban hành cơ chế hỗ trợ vay vốn, đất sản xuất, phương tiện sản xuất và các tư liệu sản xuất khác; Hỗ trợ học nghề, việc làm, xuất khẩu lao động, hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, lâm, ngư nghiệp và thủy sản,...; Hỗ trợ bằng các chính sách trợ giúp xã hội của nhà nước,...; Huy động các nguồn lực của cộng đồng và xã hội quyên góp để hỗ trợ làm nhà ở hoặc bằng hình thức tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng hộ nghèo yếu thế: đơn thân, già cả không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người tàn tật nặng...không tự tạo được việc làm, không có nguồn thu nhập.

Thứ ba: Áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và phát triển kinh tế gắn với khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn, từng vùng. Tập trung đầu tư sản xuất thâm canh và chăn nuôi có quy mô lớn tại các huyện, các xã có điều kiện về đất đai, tăng cường khai hoang, phục hóa mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng gắn với các cánh đầu mẫu sản xuất; Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh mang lại hiệu kinh tế, giá trị thu nhập cao; Mở rộng và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất có thu nhập cao cho người lao động và các hộ dân; Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, khoáng sản, vật liệu xây dựng; Phát triển làng nghề mây tre đan xuất khẩu, dệt thổ cẩm, đá mỹ nghệ gắn với dịch vụ du lịch văn hóa truyền thống.

Thứ tư: Tăng cường thu hút các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội và có chính sách đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn đầu tư vào vùng miền Tây Nghệ An.

Tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế để giải quyết việc làm, thu nhập ổn định, chuyển dịch cơ cấu nguồn lực lao động, tạo điều kiện tăng nguồn thu ngân sách và người dân tăng thu nhập. Trước mắt khuyến khích, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung, các cụm công nghiệp đã được quy hoạch; Giải quyết tốt công tác giải phóng mặt bằng, giao đất kịp tiến độ, đồng bộ hệ thống các công trình về giao thông, điện, cấp thoát nước phục vụ cho hoạt động sản xuất của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu du lịch.

Thứ năm: Tổ chức thực hiện tốt các chính sách người có công với cách mạng, các chương trình mục tiêu hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn và có chính sách khuyến khích đối với hộ thoát nghèo, xã thoát nghèo. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ tạo điều kiện để hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, hỗ trợ về giáo dục, y tế và dinh dưỡng, nhà ở, trợ giúp pháp lý, văn hoá, thông tin, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn; Thực hiện tốt chính sách người có công, đảm bảo 100% gia đình người có công có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống của dân cư nơi cư trú và trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của của Chính phủ; Đối với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết 30a, Quyết định 293/QĐ-TTg (nay là Quyết định 275/QĐ-TTg), Quyết định 56, Chương trình 135. Tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các chương trình, dự án của Chính phủ và hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định của UBND tỉnh về phân công 113 cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ 108 xã nghèo vùng miền Tây.

Thứ sáu: Huy động mọi nguồn lực để từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng như điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, các công trình văn hóa, thể thao và các công trình hạ tầng khác phục vụ cho sản xuất và đời sống dân sinh. Trong đó, đặc biệt ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn vùng miền Tây về điện, giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt,...

Thứ bãy: Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho người lao động. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 1956 Thủ tướng Chính phủ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Thực hiện nghiêm túc phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông theo Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị gắn với điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động, nhu cầu sử dụng lao động, gắn kết các cơ sở đào tạo dạy nghề với các doanh nghiệp để bố trí việc làm sau đào tạo; Tăng cường dạy nghề, nâng cao trình độ kỹ thuật cho lao động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề với đào tạo ngoại ngữ cho người lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu lao động, nhất là các thị trường có thu nhập cao.

Thứ tám: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, năng lực quản lý nhà nước các cấp, các ngành. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống cho nhân dân vùng miền Tây của tỉnh. Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo và nâng cao mức sống cho nhân dân vùng miền Tây của tỉnh; Tăng cường củng cố, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, hệ thống chính trị cơ sở đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; Tăng cường công tác vận động quần chúng, khơi dậy ý chí chủ động, tự lực, tự cường vươn lên của người nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội vùng miền Tây và ven biển.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, làm tốt công tác thi đua khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với mục tiêu đến năm 2020, 11 huyện Miền Tây tỉnh Nghệ An có 77 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và bình quân đạt 15,04 tiêu chí/xã, đặc biệt là Nhóm tiêu chí Kinh tế và tổ chức sản xuất được nâng lên là phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các huyện Miền Tây tỉnh Nghệ An./.

Tác giả: Hoàng Đình Ngọc
Nguồn: Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh Nghệ An
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến