Biểu mẫu hướng dẫn báo cáo

Công văn số 1245/BNN-VPĐP của Bộ NN&PTNT về việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ NN&PTNT với Hội Phụ nữ Việt Nam trong xây dựng NTM

Công văn số 1245/BNN-VPĐP của Bộ NN&PTNT về việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ NN&PTNT với Hội Phụ nữ Việt Nam trong xây dựng NTM

Công văn số 12/BCDTW-VPDP về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Nông thôn mới

Công văn số 12/BCDTW-VPDP về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Công văn v/v Xây dựng kế hoạch năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

Công văn v/v Xây dựng kế hoạch năm 2016 Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

Công văn số 93/VPĐP-KHTH

Đề nghị báo cáo thực trạng xây dựng NTM tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới