Góp ý dự thảo

Công văn số 5035/BNN-VPĐP: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP

​Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Góp ý Dự thảo Sổ tay hướng dẫn 18 tỉnh thực hiện Chương trình hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng thế giới

Góp ý Dự thảo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 vay vốn của Ngân hàng thế giới​​​​

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu

Công văn số 8844/BNN-VPĐP về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao; điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu

Góp ý dự thảo Đề án Chương trình quốc gia OCOP

Công văn số 7116/BNN-VPDP về việc góp ý Đề án Chương trình quốc gia OCOP

Góp ý dự thảo Sổ tay hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Góp ý dự thảo Sổ tay hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Góp ý dự thảo Đánh giá Hệ thống Môi trường và Xã hội (ESSA)

​Góp ý dự thảo Đánh giá Hệ thống Môi trường và Xã hội (ESSA) do Ngân hàng Thế giới xây dựng

Góp ý dự thảo Tiêu chí huyện nông thôn mới

Công văn số 6819/BNN-VPĐP về việc Góp ý dự thảo Tiêu chí huyện, thị xã, tỉnh, thành phố hoàn thành nông thôn mới

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng về điều chỉnh, bổ sung Tiêu chí quốc gia Nông thôn mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính gửi Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về điều chỉnh, bổ sung một số Tiêu chí quốc gia Nông thôn mới.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ​