Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4488/NHNN-TD 15/06/2018

​Công văn số 4488/NHNN-TD về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm gia đoạn 2018-2020.

691/QĐ-TTg 05/06/2018

​Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.  

490/QĐ-TTg 07/05/2018

​Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

465/QĐ-TTg 02/05/2018

​Quyết định số 465/QĐ-TTg ngày 02/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT 229, xã còn tiềm ản nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 05 tiêu chí nông thôn mới trở xuống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2020​

461/QĐ-TTg 27/04/2018

​Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020​

1428/QĐ-BNN-TCCB 23/04/2018

​Quyết định số 1428/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  ​

435/QĐ-TTg 21/04/2018

​Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 21/4/2018 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020​

105/TB-VPCP 16/03/2018

Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 16/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phú Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 ​

243/CTPH-BNN-HLHPNVN 11/01/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thống nhất “Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020”, với nội dung cụ thể như file đính kèm.

4781/QĐ-BNN-VPĐP 21/11/2017

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 về ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.​