Truyền nghề - Phan NGọc - Bắc Kan (30/12/2015)

Tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác tác phẩm NTM 2015